horisontal-logo-positiv

Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN: Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van jungle Nails zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van jungle Nails worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door jungle Nails ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen van jungle Nails zijn vrijblijvend en bedrijfsnaam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door jungle Nails. jungle Nails is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt jungle Nails dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Artikel 3. Prijzen en betalingen 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, exclusief btw en exclusief handling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen België betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten België betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van jungle Nails . 3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door bedrijfsnaam bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien jungle Nails haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van jungle Nails om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is jungle Nails gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door jungle Nails. Artikel 4. Levering 4.1 De door jungle Nails opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan jungle Nails verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door jungle Nails geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 6.2 jungle Nails garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u jungle Nails daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven. 7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft jungle Nails de keuze de desbetreffende producten tegen retourenring daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (8) werkdagen na aflevering aan jungle Nails te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Artikel 8. Garantie 8.1 Indien jungle Nails producten aan de afnemer levert, is jungle Nails nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop jungle Nails ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door jungle Nails na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door jungle Nails in behandeling te worden genomen. Artikel 9. Bestellingen/communicatie 9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en jungle Nails , dan wel tussen jungle Nails en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en jungle Nails , is jungle Nails niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van jungle Nails . Artikel 10. Overmacht 10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft jungle Nails ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat jungle Nails gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan jungle Nails kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Artikel 11. Diversen 11.1 Indien u aan jungle Nails schriftelijk opgave doet van een adres, is bedrijfsnaam gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan jungle Nails schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 11.2 Wanneer door jungle Nails gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat jungle Nails deze Voorwaarden soepel toepast. 11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met jungle Nails in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door jungle Nails vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 11.4 jungle Nails is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop